คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก และระเบียบแนวทางปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก
และระเบียบแนวทางปฏิบัติ

-กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556

-ขั้นตอนการปฏิบัติการไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียน

-แนวทางการดูแลการคลอดฉุกเฉิน

-แนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะรกเกาะต่ำ

-แนวทางการดูแลมารดาล้วงรก

-แนวทางการดูแลระยะรอคลอด

-แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์เกินกำหนด

-แนวทางปฏิบัติการเย็บแผลฝีเย็บ

-แนวทางปฏิบัติการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด

-แนวทางปฏิบัติภาวะ Fetal distress

-แนวทางปฏิบัติเรื่องการคัดกรอง opd-er ครั้งที่ 10

-แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากของมีคม และสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

-มาตรฐานการแต่งกายห้องคลอด

-มาตรฐานการพบแพทย์ที่คลินิกครรภ์คุณภาพ

-ระเบียบปฏิบัติ การขอเลือดและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด

-ระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม

-ระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ-จากการให้บริการสาธารณสุข

-ระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย-Isolation-PrecautionsIPs

-ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis

-ระเบียบปฏิบัติกาทำคลอดปกติ

-ระเบียบปฏิบัติการจัดการเพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่

-ระเบียบปฏิบัติการช่วยคลอดท่าก้น

-ระเบียบปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

-ระเบียบปฏิบัติ-การตรวจสอบทางชีวภาพระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ

-ระเบียบปฏิบัติการทำคลอดสายสะดือย้อย

-ระเบียบปฏิบัติ-การทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์การแพทย์

-ระเบียบปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

-ระเบียบปฏิบัติการเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ

-ระเบียบปฏิบัติ-การล้างมือ

-ระเบียบปฏิบัติ-การสวนปัสสาวะ

-ระเบียบปฏิบัติ-ข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อ

-ระเบียบปฏิบัติข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ย

-ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเย็บแผลฝีเย็บ

-วิธีปฏิบัติ DEATH FETUS IN UTERO ทารกตายในครรภ์

-วิธีปฏิบัติการเจาะและส่งตรวจ Hemoculture

-วิธีปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิด

-วิธีปฏิบัติการรับใหม่คลอด

-วิธีปฏิบัติการให้นมแม่

-วิธีปฏิบัติในการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะ Hypothermia

-วิธีปฏิบัติในการดูแลภาวะ Hypoglycemia

Scroll to Top