แจ้งแนวทางและขั้นตอนวิธีการจัดหา

คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ-กรมธนารักษ์

มาตรการป้องกันทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่และ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

Scroll to Top