ดาวน์โหลดไฟล์

  1. แบบฟอร์มขอนมุติซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
  2. แบบฟอร์มใบเบิก (แบบฟอร์มใหม่)
  3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  4. แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รพ.ศรีเมืองใหม่ ปี2564
  5. แบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  6. ฟอร์มเอกสารงานสารบัญ
  7. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New) ไฟล์ Word
  8. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  9. แบบฟอร์มการขอยืมเวชระเบียน หน่วยงานสิทธิบัตรและเวชระเบียน
  10. ใบมอบหมายงาน
  11. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  12. ใบสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  13. ใบรายงานสาเหตุของการเจ็บป่วย (แนบใบลาป่วย )
  14. ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
  15. ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและศึกอบรมภายในประเทศ
  16. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  17. แบบใบขอยกเลิกวันลา
  18. ใบขอย้าย
  19.  ใบสำคัญรับเงิน
  20. ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
  21. ขออนุญาตไปราชการ
  22. แบบฟอร์มรายงานกลับจากอบรม
  23. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (New)
  24. ใบส่งซ่อม/จัดทำ
  25. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
Scroll to Top